Tính kết quả kiểm thử
//
//
Tự động tính
Tính
Kết quả kiểm thử:
Tổng tháng
-
Tổng ngày giao dịch
-
Sụt giảm vốn cao nhất
-
Thời gian phục hồi
-
Yếu tố lợi nhuận
-
Yếu tố phục hồi
-
CARG
-
CARG/MDD
-
Tăng trưởng
-
Trung bình tăng trưởng của tháng
-
Lợi nhuận theo ngày
-
Trung bình giao dịch của tháng
-
Lợi nhuận trung bình
-
Thua lỗ trung bình
-